pexels-photo-173666

TERAPIA RODZIN SIERADZ, TERAPIA RODZIN WŁOCŁAWEK

Psychoterapia rodzinna to forma pomocy proponowana całej rodzinie i jest najczęściej stosowana w trudnościach występujących w ramach rodzin dwupokoleniowych (relacja rodzice-dzieci). Ma również zastosowanie w konfliktach między rodzeństwem, dziadkami i wnukami czy też z innymi osobami włączonymi w system rodzinny. Szczególnie polecana jest w sytuacjach, kiedy kłopoty funkcjonowania wiążą się z trudnościami relacyjnymi dotyczącymi dzieci i młodzieży. Problemy nawet jednego z członków rodziny, często dziecka, mogą wpływać na całą rodzinę, gdyż pozostaje ona we wzajemnych relacjach. Okresy ważnych zmian rozwojowych są sytuacjami w życiu rodziny, które mogą powodować zaburzenia jej funkcjonowania.

Psychoterapia rodzinna pomaga zrozumieć w jaki sposób zachowania jednego członka wpływa na pozostałych i vice versa, uaktywnić zasoby rodziny i bazując na nich poszukiwać rozwiązań różnych kryzysów. Terapeuta wspólnie z rodziną szukają mechanizmów podtrzymujących trudności po to, aby rodzina miała na nie wpływ i mogła wprowadzać zmiany do swojego funkcjonowania.

Najistotniejszą korzyścią z psychoterapii rodzinnej jest to, że umożliwia ona zmiany i pomoc nie tylko osobie dotkniętej objawami ale całej rodzinie. W efekcie końcowym zmienia się funkcjonowanie całego sytemu rodzinnego.

Spotkania najczęściej odbywają się co 2 – 3 tygodnie.

Pomagam rodzinom:

  • przeżywającym kryzys życiowy, np. śmierć kogoś bliskiego
  • z trudnościami we wzajemnych kontaktach
  • niemogącym poradzić sobie z narastającymi konfliktami, kłótniami, agresją
  • przeżywającym chorobę jednego z członków rodziny
  • zagrożonym separacją lub rozwodem
  • po rozwodzie, którym trudno poradzić sobie z zaistniałymi zmianami
  • martwiącym się zachowaniem dziecka
  • doświadczających trudności wychowawczych, np. dziecko ucieka z domu, wagaruje lub zaniedbuje naukę
  • zagrożonych utratą kontaktu z dzieckiem
  • chcącym pracować nad poprawą wzajemnych relacji

Czas trwania sesji rodzinnej to: 75 minut.

Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Rodzin Sieradz

Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Rodzin Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

TERAPIA RODZIN SIERADZ, TERAPIA RODZIN WŁOCŁAWEK