PSYCHOTERAPIA


Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym stosowaniem klinicznych i interpersonalnych metod, wywodzących się ze sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestnicy tego procesu uznają za bardziej pożądane.

Psychoterapia jest traktowana jako samodzielna dyscyplina naukowa oraz wiedza empiryczna stosowana w praktyce. Ma charakter interdyscyplinarny, sięga do rożnych obszarów medycyny, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i innych dziedzin wiedzy. Słowo psychoterapia dosłownie oznacza troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka. Składa się z dwóch członów: psyche, co w grece znaczy „dusza” lub „byt” i „therapeutikos” co znaczy „troska/dbanie o drugiego”


Celem psychoterapii jest:

  • poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania
  • zmniejszenie nasilenia objawów zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie
  • wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego
  • przywrócenie zdolności do pracy
  • przepracowanie różnego rodzaju kryzysów i trudności
  • przywrócenie zdolności do przeżywania, kontaktowania się, odczuwania nadziei i umiejętności cieszenia się życiem
  • rozwój lub integracja osobowości klienta/pacjenta w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych
  • poprawa jakości życia

Szczegółowe cele psychoterapii są każdorazowo formułowane dla indywidualnego klienta/pacjenta i wspólnie z nim ustalane. W trakcie trwania procesu terapeutycznego cele są stopniowo modyfikowane oraz uzupełniane adekwatnie do uzyskiwanych postępów i nowych możliwości klienta/pacjenta. Kierunek, tempo, czas trwania i rodzaj zmian powinny uwzględniać całość psychicznej, fizycznej i społecznej sytuacji danej osoby.

Skuteczność psychoterapii została potwierdzona w badaniach naukowych. Podejścia, które odegrały znacząca rolę w rozwoju psychoterapii jako samodzielnej dziedziny to: psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia Gestalt, psychoterapia skoncentrowana na osobie, psychoterapia systemowa.


PSYCHOTERAPIA GESTALT

Podstawowym założeniem współczesnej psychoterapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości jednostki. W myśl tych założeń, istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie świadomości siebie oraz tego co zaburza jednostce kontakt ze światem, będąc tym samym źródłem jej cierpienia. Uwaga psychoterapeutów Gestalt skupia się wokół procesu wchodzenia Klienta w kontakt z jego środowiskiem oraz sposobów wycofywania się z tego kontaktu. Celem psychoterapii Gestalt nie jest wywołanie określonych postaw czy zachowań, ale umożliwienie dokonywania przez Klienta świadomych i autonomicznych wyborów, w oparciu o jego rzeczywiste potrzeby. Ich odkrycie jest tym, do czego zmierzać powinien proces terapeutyczny dziejący się na sesjach będących wyjątkowym rodzajem spotkania. Dlatego czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt, mającym ogromne znaczenie dla zmiany w funkcjonowaniu Klienta, jest kontakt z terapeutą – niepowtarzalna, budowana w czasie relacja, oparta na zaufaniu.

Podstawowymi celami terapii Gestalt są: odbudowanie przez klienta umiejętności identyfikowania własnych potrzeb, wzrost zaufania do samego siebie i odnalezienie chęci oraz własnych zasobów do podejmowania zmian w życiu. Odbywa się to w atmosferze życzliwej akceptacji terapeuty. Psychoterapeuta dokonuje klaryfikacji treści i emocji klienta przez co, uczy go identyfikowania jego stanów emocjonalnych i potrzeb. Terapia Gestalt skupiona jest na TU I TERAZ, ale skierowana jest także na przyszłość.

Psychoterapia Gestalt czerpie swoje podstawy z teorii pola Kurta Lewina opisująca związki pomiędzy polem psychicznym jednostki a środowiskiem zewnętrznym, z którym tworzy ona całość. Techniki terapii Gestalt są oparte na dialogu egzystencjalnym, jaki terapeuta prowadzi z klientem w czasie sesji. W tym kontekście terapia Gestalt ma charakter terapii wglądowej, służącej klientowi do lepszego rozumienia emocji, które nim kierują. Psychoterapia Gestalt ma także charakter terapii doświadczeniowej. Stosowane w czasie sesji eksperymenty zachęcają klienta do aktywności. Praktyka terapeutyczna Gestalt zwraca się ku myślom klienta, jego odczuciom, zachowaniom, ciału i snom. Akcent kładzie się tutaj na integrację, na to, jak wszystkie części JA klienta są do siebie dopasowane, a także na to, jak człowiek kontaktuje się ze środowiskiem.

Zamierzonym efektem końcowym terapii Gestalt jest osiągnięcie przez klienta większej świadomości, a co za tym idzie, dostępu do większego wyboru. Świadomość to między innymi to, że klient zna środowisko, zna siebie samego, akceptuje się i jest w stanie nawiązywać konstruktywne kontakty z otoczeniem.


Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Sieradz, Psychoterapia Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

PSYCHOTERAPIA SIERADZ, PSYCHOTERAPIA WŁOCŁAWEK